Zwolnienie z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej

Rozpoczynając sprzedaż na rzecz osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) zastanawiasz się pewnie nad kupnem kasy fiskalnej, otóż nie zawsze trzeba ją posiadać na początku sprzedaży. Na pomoc przychodzi nam rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ogólna zasada

Ogólną zasadą sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.

Wyjątki wprowadzone na mocy rozporządzenia

Od ogólnej zasady w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zawarte zostały wyjątki, które zwalniają z prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.

Zwolnienie na mocy § 2 rozporządzenia

Czynności, które wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnione są z ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, jednak do dnia 31 grudzień 2023..

Ważne!

Kwoty, o których będzie mowa w dalszej części artykuły dla czynnych podatników podatku VAT są kwotami NETTO – wynika to z § 3 ust. 5 rozporządzenia

Zwolnienie podmiotowe na mocy §3 rozporządzenia

Następnym w kolejce zwolnieniem wartym uwagi jest zwolnienie podmiotowe, czyli takie które zwalnia nas jako firmę w całości z posiadania kasy. Zwolnienie to obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.
Na mocy tego zwolnienia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej:

 1. Podatników (firmy), które w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych (zwykłych kowalskich) oraz rolników ryczałtowych kwoty 20 000 zł.
  (ta część przepisu dotyczy sytuacji kiedy podatnik dokonywał sprzedaży w okresie całego roku poprzedniego)  A w przypadku jeżeli podatnik rozpoczął sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych w ubiegłym roku, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu sprzedaży kwoty 20 000 zł.
  (tę część przepisu stosuje się do sytuacji gdzie podatnik w ubiegłym roku rozpoczął sprzedaż w trakcie trwania tego roku, np. 20 czerwca 2021),
 2. Podatników, którzy w trakcie trwania danego roku podatkowego, rozpoczynają sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu sprzedaży kwoty 20 000 zł.
  (Czyli jeżeli rozpocząłeś sprzedaż w trakcie bieżącego roku np. 16 Lipiec 2022)

Jak obliczyć proporcję?

Na cały rok, aby korzystać ze zwolnienia możemy sprzedać tylko do 20 000 zł na rzecz osoby fizycznej i rolnika ryczałtowego. Jeżeli rozpoczniemy sprzedaż w trakcie trwania roku musimy wyliczyć proporcję. Załóżmy ze sprzedaż zaczynamy 1.03.2022 r.

20 000 zł / 365 (ilość dni w roku) x ilość dni wykonywania sprzedaży w roku

20 000 zł / 365 dni x 306 dni = 16 767,12 zł

Zatem rozpoczynając sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych 1.03.2022 nie możemy w tym roku przekroczyć kwoty 16 767,12 zł.

 1. Podatników, którzy dokonują czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia. Jeżeli udział sprzedaży czynności zwolnionych, wymienionych w części I do załącznika w ogólnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, był w poprzednim roku wyższy niż 80%.
  (Czyli, jeżeli korzystasz ze zwolnienia ewidencjonowania czynności wymienionych w części I załącznika, możesz również korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej dotyczących dostaw innych towarów i usług nie wymienionych w części I załącznika, czyli wszystkich pod warunkiem, że procentowy udział sprzedaży usług i dostaw towarów na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych z części I załącznika będzie wyższy niż 80% w roku ubiegłym),
 2. Podatników, którzy rozpoczynają sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy sprzedaży:
  • za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania czynności (sprzedaży),
  • za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

  – będzie wyższy niż 80%

  (Przepis odnosi się do sytuacji, kiedy rozpoczynasz działalność w trakcie trwania roku np. 24.07.2022)

Zwolnienie załącznik pozycja 36 i 37

Zwolnienie, które w mojej opinii warto wyróżnić znajduje się w załączniku pod pozycjami nr 36 i 37. W przypadku tych zwolnień nie obowiązują nas żadne limity. Warunkiem jest, aby płatność za otrzymaną dostawę towarów bądź świadczenie usługi otrzymać na konto bankowe. Zwolnienie jest ważne do 31 grudzień 2023.

Zatem zwolnieniu podlegają:

 1. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru (sprzedający) otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana,
 2. Świadczenie usług, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Przekroczenie limitu sprzedaży, a obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej (§5)

Przepisy szczegółowo, opisują kiedy należy najpóźniej rozpocząć ewidencjonowanie za pomocną kasy fiskalnej, jest to opisane w rozporządzeniu w §5. Zatem:

 1. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia dotyczącego limitu 20 000 zł, oraz tych którzy w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, przekroczyła kwotę 20 000 zł, zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym ten limit został przekroczony.
 2. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, w oparciu o czynności wymienione w I części załącznika do rozporządzenia, bazujących na procentowym udziale sprzedaży z roku poprzedniego – zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy sprzedaży był równy 80%, albo niższy niż 80%. (§5 ust. 3),
 3. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia , o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a u których udział procentowy sprzedaży w okresie pierwszych sześciu miesięcy jest równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres,
 4. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia , o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. B, u których udział procentowy sprzedaży jest za okres do końca roku podatkowego równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego.

Wyłączenia ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej

Nie możemy korzystać z zwolnień, o których była mowa wyżej, a dokładnie zwolnień zawartych w §2 i §3, dokonując dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, które szczegółowo zostały wymienione w §4 ust 1. (przykładowo jest do dostawa gazu płynnego, części do silników, silników, przyczep i naczep, części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, komputerów, świadczenia usług takich jak: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, kulturalnych i rozrywkowych itp.). Napomnę, że kolejne ustępy §4, opisują dokładne sytuację, kiedy wyłączenie ze zwolnienia, o którym mowa wyżej nas nie dotyczy (czyli nadal można korzystać ze zwolnienia). Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z zwolnienia odnośnie korzystania z kasy rejestrującej należy dokładnie sprawdzić czy, aby nasza dostawa towarów bądź zamierzone świadczenie usług nie znajduję się w katalogu §4 rozporządzenia.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco

Umów się na konsultację w sprawie współpracy

Współpraca ze mną to wsparcie w dziedzinie księgowości i zaangażowanie, które pomoże Ci skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Prowadzę księgowość w Rzeszowie i zdalnie! Wypełnij formularz a oddzwonię i udzielę Ci bezpłatnej konsultacji!

Opinie o współpracy